وقتی میخواهم تاریخ صفحه ی دلم را بنویسم؛گوشه ای طوری که فقط خودم ببینم؛می نویسم؛


"جمعه و او نیامد"