فـــــدای آن یـــکـــ قـــطـــره اشکی که در حرمت می دهی.....

هشتمین امام دل...به آستانت سلام دل...دوام عشقت؛دوام دل....