دل دل می کند

دستی که

دوست ندارد برای غیر تو بنویسد.....


کاش

باران بگیرد

تا

هوای خواستنت پـــاک شود....