بازم هم یک دور تسبیح آمدنت را التماس کردم

بیا

دلتنگی زبان نمی فهمد!