ایــــ ساربان کــــی بانگـــ رحــیــل سر میدهی؟

دیگر تــابـــی نیست....