کــلــنا عــبــاســک یـــازیـــنـــب

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشک تمام کوچه را تر کردم...............

.
.
.
.
چــهــل روز گــذشت///

داداش محمودرضا حلالم کـــن