ای خـــدا

کاش شود

سال نو هم عید فرج...

امام صادق علیه السلام:

هیچ نوروزی نمی آید؛مگر اینکه توقع فرج و ظهور در آن میرود.
.
.
.

.
.
.
دلــــم بــه دامــانــت مـــادر...

یازهرا س