بــی تــو ای"دوست" چه گویم که چه آمد به سرم

"راه" گم کرده و در کوچه "دل" در به درم

حضرت صاحب مددی.....