آقا

دیگر دلم برای شما پـــر نمیزند

برگرد

و بال تازه بیاور برای من