مــ♥ــادر مـ♥ــادر

منو دعا کن


مــ♥ــادر مـ♥ــادر

منو نگاه کن


مــ♥ــادر مـ♥ــادر

فـ♥ــدای اسمت.....


ای طاهــ♥ره مطــ♥هره؛

طهارت و پاکی در نهاد تــــوست؛ 

طهارت و پاکی را از "مــ♥ــادرم" نگــیـــر...