گـــرانـــبــهـــا


امام علیه السلام فرمود : 
در فتنه ها همچون شتر کم سن و سال باش نه پشتی که سوار شوند و 
نه پستانی که بدوشند  بخل ننک است و ترس نقصان  و فقر شخص زیرک را از 
بیان دلیلش گنگ می سازد . و شخصی که فقیر است در شهرش غریب است . 


 
علم میراث گرانبهائی است و آداب لباس فاخر و زینتی 
است و فکر آئینه ای است صاف . 


تعجب کنید از این انسان که با یک قطعه پی می بیند  با قطعه 
گوشتی سخن می گوید . و با استخوانی می شنود و از شکافی نفس می کشد 
[و این کارهای  بزرگ و حیاتی را با این وسائل کوچک انجام می دهد] . 


 
با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک 
ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند.