زندگى دنیا 

ابن مسعود روزى دید پیغمبر روى حصیر خوابیده است. 

همین که پیغمبر از خواب بیدار شد،

ابن مسعود ملاحظه کرد اثر چوبهاى خشک و زبر حصیر روى بدن پیامبر دیده مى شود.

با مشاهده این وضع عرض کرد: یا رسول الله ! اگر صلاح است، 

براى اتاق خواب شما وسایل آسایش تهیه کنیم؟

حضرت فرمود: ابن مسعود!

وسایل آسایش این دنیا، برایم مهم نیست . 

زیرا من همانند مسافرى هستم که پس از استراحت اندک در سایه درختى ، 

به سوى مقصد حرکت کند. اینجا خانه اصلى من نیست که در آبادى آن بکوشم