او یک رفیق داشت که نامش حسین بود...+بی سروسامان توأم 

یـــاحسین