وقتی از حسن که بسیار کم استراحت می کرد، می پرسیدم:«چرا استراحت نمی کنی؟»


پاسخ می داد:«روزی فرا می رسد، آنقدر بخوابیم که دیگر نتوانیم از جایمان بلند شویم»


بعد می گفت:« در قبر فرصت زیادی برای خوابیدن و استراحت کردن داریم».  


 شهید حسن غفوریان