خدایا نکند نسخه رمضانت جواب ندهد مرا؟!

حول...

حول حالنا الی احسن الحال

خدایم! 

حالم را به بهترین حال با حال خودت گره بزن!