روزى معاویه به امام حسن گفت :من از تو بهتر هستم !


امام در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟


معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است .


امام حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند

 دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور.


آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند.


ولى من هرگز نمى گویم از تو بهترم چون اصلا در وجود تو خیرى نیست تا خود را با فردى مثل تو مقایسه نمایم، بلکه مى گویم :


خداى مهربان مرا از صفات پست پاک نموده، همان طور که تو را از صفات نیکو و پسندیده محروم ساخته است .

داستانهاى بحارالانوار جلد 4