دوباره دارد حال و هوا فرق میکند

دوباره یتیم شدنم را به تماشا نشسته ام...هنوز هم باورم نمیشود شبگردترین مرد این چنین در بستر افتاده باشد

دوباره مثل حسن و حسین و زینب...یتیم شدنم را به تماشا نشسته ام.

مولا جان 

هرکس که نمکت را خورد آخر نمکدان را شکست؛خدا نکند که مرا از نمک نشناسان بدانی....


الــــهــــی بـــه ثــــامـــن الحـــجـــج؛الـــلــهم عــجــل ولــیــک الــفــرج

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده!

ای کسی که خوانده ای مرا که یک بار دیگه شبهای قدر رو درک کنم

ازت مچکرم آرامش من!

امشب گره کور خیلی ها با دعاهای تک تکمون باز میشه

امشب خیلی ها چشم امید دوختن به دعاهای ما و آمین گفتن خدا

خدا کند که امشب کسی تحبس الدعا نباشد.

التماس دعا از همگی
بیمار ما هم دعاکنید