نامه ی عاشقانه ی خداوند به تمام بندگان


سوگند به روز؛ وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد.که من نه تو را رها کرده ام نه باتو دشمنی کرده ام.(ضحی آیه 12)


افسوس! 

که هرکسی را فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم، اورا به مسخره گرفتی(یـــس آیه 30)


واز تمام پیام هایم رویگردانی(انعام آیه 4)


وبا خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام(انبیا آیه 87)


ومرا به مبارزه طلبیدی و چنان گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری(یونس آیه 24)


واین درحالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی

 و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمیتوانی از او پس بگیری(حج آیه 73)


پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند،چشم هایت از وحشت فرو رفتند و تمام وجودت لرزید؛گفتم کمک هایم در راه است 

چشم دوختم که ببینم باورمی کنی، اما به من شک داشتی(احزاب آیه 10)


تا زمین با آن وسعت برتو تنگ آمد پس حتی از خودت هم تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری،

پس من بسوی تو بازگشتم تا تو نیز بسوی من بازگردی که من مهربانترینم در بازگشت(توبه آیه 118)