عاشقی دردسری بود نمیدانستیم....


ای عمه ی امام زمان! کاش در حـــــــرم

یک صبح جمعه لایق دیدار مـــی شـــدم


دخترباس..(*_*)

روزتون مبارک دختران آسمان