عاقبت بخیر میشوم اگر تو ...

مرحمت کنی و ناظر کیفی لحظه هایم باشی..