درجاده بصره-خرمشهروقتی که شهید علی اکبر دهقان به شهادت رسید.

ایشان همینطور که می دوید از پشت از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت و سرش جدا شد...

درهمان حال که تنش داشت می دوید سرش روی زمین می غلتید.

سراین شهید حدود پنج دقیقه فریاد  "یاحسین یاحسین" می داد.

همه داشتند گریه میکردند.

چنددقیقه بعد از توی کوله پشتی اش وصیت نامه اش رو برداشتند.

نوشته بود:

خدایا! من شنیده ام که امام حسین علیه السلام با لب تشنه شهید شده؛من هم دوست دارم این گونه شهید شوم.

خدایا!شنیده ام که سر امام حسین علیه السلام را از پشت بریده اند؛من هم دوست دارم سرم از پشت بریده شود.

خدایا!شنیده ام سر امام حسین علیه السلام بالای نیزه قرآن خوانده من که مثل امام اسرار قرآن را نمیدانم که بتوانم با آن انس بگیرم

وبتوانم بعداز مرگم قرآن بخوانم ولی امام حسین علیه السلام خیلی عشق دارم 

دوست دارم وقتی شهید میشوم سربریده ام با ذکر "یاحسین یا حسین"باشد.


#ارباب#به#راه#و#شیوه#ارباب#میرود