از آیت الله بهجت سوال شد :

آیا منظور آیت الله قاضی از جمله

” هرکس نماز اول وقت خواند و به جایی نرسید ( مقصود مقامات معنوی است ) ، مرا لعنت کند ”

منظورشان نماز اول وقت با حضور قلب است ؟

ایشان فرمودند :

خیر ! به هیچ وجه ! فقط و فقط خواندن نماز اول وقت و تداوم آن و تقید به اوقات نماز – اینکه

انسان تقید به نماز اول وقت داشته باشد – خودش موجب تکامل نماز انسان خواهد شد و

راهگشای مشکلات انسان خواهد شد !!