نمیدانم کجا؟

کی؟

کدام روز؟

چه شد؟

که یادت از دستم افتاد!

وحاصلش تمام زمین خوردن خوردنهایم است...

دلم میخواهد آرام صدایبت کنموبگویم تو خود آرامشی

و من خود خود بیقرار...