ح س ❤ ی ن

هــر کـــه در قلبـش
نشـــان از نــام زیبــای تــو دارد 
تــا ابــد زنــده بمـانــد قلب او انــــدر هوای عــاشقــی