اشکی برای ظهـور

تـــ❤و را که میخوانم؛کم کم عاشق میشوم

دارایـی

قطره های اشکم تنها دارایی من است؛مروارید چشمانم را برای سلامتیت صدقه می دهم!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۲۲:۱۶ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

حـسـرت

به اوج حسرت ها رسیده ام؛ بـی تـو دل مـن از ایـن غـروب هـم تـنـگ تـر اسـت!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۲۲:۱۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

صـبـر

انـگار خـودت روی صفحه ی دلم نوشته ای: صـبـور بـاش!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

دلـواپـسـی

عـاشـقـان تـو بـی کس و تـنـها نمی شوند!

در نـبـودنـت هـوا همیشه غرق دلواپسی هاسـت!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

زیـنـب

میگوید تحمل همه چیز ممکن است وقتی خدا هست!

وهمیشه هست؛همینجا که ایستاده ایم!

ز ی ن ب

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

خـدا کـند کـه بیایی

در زیر کدامین آسمان بایستم و دستانم را سوی کدامین آسمان بلند کنم...

و زیر لـب بگویم:خــداکـنــد کــه بـیـایـی!

م ه د ی ج ا ن م

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۴۱ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

طـلـوع

قـنـد در دلـم آب میشود؛ وفتی به طلوع تو در روز های سرد انتظار می اندیشم!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

سوختن و ساختن

وجود تـب دارم را با آمدنت خـنـک کـن!

سوختن و ساختن در نبودنت سـخـت اسـت...!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

کـتاب مـحـبـت

راز نگاهت؛ کتاب محبت را به رویم باز کرد و هـجـی کردن واژه ها را یادم داد!

و حالا صفحه ی انتظار کتاب به زیبایی می درخشد!

۱۶ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

چـشـم بـد

برایت"و إن یــکــاد" مـیـخوانم...تا از چشم بد در امان باشی!

م ه د ی

۱۵ بهمن ۹۱ ، ۱۸:۳۲ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡