باز هم شب جمعه و بهانه های دل!

نمی دانم در پی کدام بهانه دلم را آروم کنم!؟

شـلمچه!

یــا

کرب و بلای حــسـیـن!