دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی!!!

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر و تلخ تر

و همه اش رو نگه میداری!! و دقیقا سر کسی خالی میکنی که...

دلتنگش هستی...خــــــــــــــــــدایـــــــــــــــــا دلتنگتم...!!!

.

.

.

.

ای دل آروم باش خدا همراهته...


من اشکــ میریختم و نگاهم رو به آسمون دوخته بودم...حرفی نمیزدم بغض توی گلوم بود...حرفامو با نگاهم بهش میگفتم و به پهنای صورت اشکــ میریختم...

ناشکــیــب تر از همیشه شده بودم...از خودم بدم میومد...

با آرامش نگاهم میکرد و لبخند میزد...

آخرش دستی رو صورتم کشید و آروم تو گوشم گفت: گریه نکن...

ما بنده هامون رو تو آب های عمیق فرو می بریم؛نه واسه غرق کردنشون بلکه برای پـــــــــــاکــــ کردنشون...

.

.

.

.

خـــدایـــا دستانت را زیر تنهایی ام ستون کن؛ که من از دنیای بی تو و از آوارگی بی تو میترسم....