مثل کفترات دلم برا حــــــــــــرم پـــــرمیزنه....