خـــوش بـــحـــالــت


که سرت با حال و هوای شهادت گرم است


دارَد دوبــاره " حــال ُ هــَــوا " فـــرق میکــُـنـد 


............


مــ♥ــادر

رخ فرزند نبیند سخت است...


بر دامن مادر شهیدان صلواتــــــ