دستم تهی ست؛راه بیابان گرفته ام


محتاج یک نگاه تو یا ایها العزیز...