در رساله ی "عشق" در باب فطریه آمده است:
کسانی که قوت غالب آنها "غـــم حـــســـیــن" است...
نان خور "زهرا س" محسوب میشوند
و فطریه آنها با"عـــلی ع" است

اگه ندیدم کربلا رو...خدا ازم نگیره امام رضا رو!

آمده ام ای شاه پناهم بده...
دلم به دامانت آقا...

درجوار بارگاه عشق ثامن الحجج اگه قابل باشم دعاگو هستم...

مرا هم به قصدعاقبت بخیری دعاکنید!