زمانه خواست تو را ماضی بعید کند

ضمیر مفرد غائب کند شهید کند

خدا نخواست فقط از تو سر بگیرد... خواست

که ذره ذره تمام تو را شهید کند

سلامتی همشون صلواتــــــ

ܓ✿