گاهی خداوند بندگانش را

دچار آدم هایی

به اسم "رفیـــق" می کند

تا معنای

✿یا رفیــق من لا رفیق له...✿ را

بهتر حس کنند ...!