نـشـسـته اسـت کـنج خیـابـان کــــربـــــلا دلــم ...

 این داغ هرگز آرام نمیشود هرگز . . .