جرعه‌ای از آب حیاتم بده...

حضرت معصومه نجاتم بده....