یکـــ ملتی که زن و مردش؛برای جان فشانی حاضرند؛

و

طلب شهادت می کنند؛هـــیـــچ قدرتی با آن نمی تواند؛مـــقــــابـــله کند!

.

.

.

.

.

وطنم ای شـــکـــو پــــا بـــرجا.....