آقا


مــحــض رضـــای بــغــض چــشــمـانــم؛


نـــمـــی آیـــی....؟