چشمانم را روی آمدنت کوک میکنم؛

اما انگار قرار نیست بیایی؛و من همیشه خواب می مانم....