دلت اگر خرابه ای هم باشد

"فــاطــمه"

آبادت می کند...

گر نگاهی به ما کند زهرا...درد ما دوا کند زهرا

کافیست گردی از چادر خاکی اش روی دلت بنشیند.

...........

دود این شهر مــــرا از نفس انداخته است؛به غبار خـــاکهای شلمچه محتاجم/

.........

به پهلوی شکسته ی مادرت قسم

بنا نبود نیایی خدا وکیل آقا............