مادر 

من اگر گریه برایت نکنم؛مـــی مــیــرم.........

.

.

.

کاری کن بحال دلـــم

یازهرا"س"