آقا

این گره های کور 

با یکـــ نگاه تـــــو باز می شود