خــدایــا


هوای دلی که هوایی ات شده است را داشته باش