تو کجایی ؟ شده ام باز هوایی ...

چه شود جمعه این هفته بیایی ؟