گویند "مـــی" نمی شود از راه گوش خورد

من "یــــاحـــســـیـــن" می شنوم 

مـــســـت مـــی شــــوم
حـــــســــیـــن 

دوای دردم


حــــســــیـــن

دورت بگردم
ساقی بی دست 


دستم را بگیر....