گاهی وقتها

هیچی ندارم که بگم...

فقط باید باشی

تاکم نیاورم.