آقا قبول اینکه

هرکه دراین بزم مقربتراست...جام بلا بیشترش میدهند

اما آقا 

مرا بدون امتحان بپذیر

بلای نیامدنت مرا بس است.