بعضی حرفها رو فقط میشه اینجا زد

بعضی اشکها رو فقط میشه اینجا ریخت

بعضی بغض ها رو فقط میشه اینجا قورت داد

کنار این غریبه های آشنا...کنار صاحب این فانوس ها...کنار این اسم ها...

اینجا بهشت است!