آنقدر غرق در افکارش شده بود که متوجه نگاه خانم نمی شد. -

به چی فکر می کنید؟ خانم را دید که ایستاده و به او نگاه می کند. -

 امروز نماز اول وقتم عقب افتاد ، دنبال رفتار امروزم می گردم تا گیر کارم را پیدا کنم.  


شهید محمد علی رجایی