مهریه ما یک جلد کلام الله مجید بود و یک سکه طلا.

سکه را بعد عقد بخشیدم.

 اما آن یک جلد قرآن را محمد بعد از ازدواج خرید و صفحه اولش اینطور نوشت:

 امیدم به اینست که این کتاب اساس حرکت مشترک ما باشد و نه چیز دیگر،

که همه چیز فنا پذیر است جز این کتاب.

حالا هر چند وقت یکبار که خستگی بر من غلبه میکند،این نوشنه ها را میخوانم و آرام میگیرم.  

شهید محمد جهان آرا