بهترین نوشیدنی در قرآن چیست؟
«شیر»
سید آیه ها و مهم ترین آیه قرآن کدام است؟
«آیه الکرسی»
: بزرگترین آیه قرآن کدام است؟
آیه 282 سوره بقره
عظیم ترین آیات قرآن کریم کدامند؟
بسم الله الرحمن الرحیم
بهترین خوردنی در قرآن چه نام دارد؟
«عسل»
عدالت آمیزترین آیه قرآن کدام است؟
آیه «ان الله یامر بالعدل والاحسان...»
 ترس آورترین آیه قرآن کدام است؟
 آیه «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره»
منفورترین حلال نزد خداوند و نام سوره ای است؟
 «طلاق»
امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟
 آیه «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله»
کدام سوره به سوره، امام حسین (علیه السّلام) معروف است؟
 سوره «فجر»
شناسنامه و نسب نامه خداوند کدام سوره است؟
 سوره «اخلاص»
کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
 سوره «تین»
سوره ای که خلاصه قرآن است؟
سوره «حمد»